Wöörböker

http://www.platt-wb.de
ostfriesisches online-Wörterbuch

(umfasst gut 42.000 Datensätze, auf der Grundlage des Ostfriesischen Wörterbuchs von Gernot de Vries)


http://www.oostfreeske-taal.de/buurman
Otto Buurmann - ostfriesisches Wörterbuch

(umfasst alle 12 Bände des hochdeutsch-plattdeutschen Wörterbuchs auf Grundlage ostfriesischer Mundard von Otto Buurmann)


Blomen-, Bööm- un Plantennaams
tohoopstellt vun Heinrich Evers, Plattdüütsch-Beopdragte in den Kreis Oostholsteen