Peter Nissen

En Störmerstar ut Eenfeld

verdeent bi'n Footballvereen Geld.

Un he deit dat mit Recht,

denn he schütt nich slecht,

so lang em keeneen en Been stellt.