Christa Roschek "Ölven is de Tall för dat Speel Football"

Man bruukt blots en Rasen, en Foot, en Ball
un de ganze Welt warrt mall.

Jungs jachtert achter den Ball bet an’t Toor,
dat man sik fraagt: Geiht dat kloor?

Vör dat Toor is dat Gerangel groot
Bet Een schütt mit den rechten Foot.

Nu höllt dat kene Tokiekers op de Bank.
Se dreiht dörch un treckt blank.

De Spelers sünd sik nich mehr gröön
un Football warrt blödig, gor nich schöön.

Een kriggt den Ball mit de Hand to faten.
Dat harr he beter laten.

De rode Koort warrt wiest. He mutt gahn
un weet gor nich, wat he hett daan.

All Winners dörvt sik dull högen.
De Tweten bruukt sik nich verbögen.

Fahnen swingt, de Lüüd sünd ut Rand un Band.
De Ölven hoolt sik an de Hand.

Nu sünnt sik de Winners op dat Feld.
Dat Geföhl is echt un kost keen Geld.

De Ball is rund op de ganze Welt.
De „lütte Runne“ is dat, wat tellt.