Carl Groth

Wat en Skeptiker denkt

De Ball, sä mal een,
is rund un mutt in‘t Eckige rin.
So flott schull ‘t man gahn ...
Se loopt un drängelt un schubst,
scheet liekers keen Tor
un pedd enanner toschann.
un doch ..., de Lüüd seggt, dat‘s Sport!


Mag ween, dat gifft ehr:
Football-Fans dor un hier.
Mi jöökt dat nich so ...!

 


Fruunslüüd un Football


Football menen al uns Olen,
is en Speel för Mannslüüd blots.
Dorbi sünd uns Fruun totiets
fit un goot in jemehr Speel …,
as uns Mannslüüd schullen ween!
... wiesen elegant Turniern,
sünd nu elkeen Johr al Meister!