Texten vun uns Lesers

Ok en poor vun uns Lesers hebbt uns Footballtexten toschickt.

Wi seggt besten Dank un wünscht veel Pläseer bi't Lesen!